Voorwaarden 8 jaar zekerheid

Op de door Liebherr Appliances Belgium N.V. in België geleverde huishoudelijke apparaten geeft het zekerheidscertificaat in combinatie met de originele, gespecificeerde aankoopnota in het derde tot en met het achtste jaar na aankoop extra zekerheid. De ingangsdatum van het zekerheidscertificaat wordt bepaald door de afleverdatum die staat vermeld op de leveringsfactuur van de desbetreffende detaillist. Wanneer het serienummer in het apparaat niet overeenkomt met het geregistreerde serienummer of het serienummer onbekend is (product is niet door Liebherr Appliances Belgium N.V. geïmporteerd), kan geen beroep worden gedaan op extra zekerheid. De extra garantie is van toepassing onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan consumenten toekent. Het huishoudelijke apparaat dient binnen 6 maanden na aankoop te zijn geregistreerd.

Het zekerheidscertificaat geldt zowel voor onderdelen als arbeidsloon. U betaalt slechts de op dat moment geldende voorrijkosten per apparaat (€ 96,80 incl. BTW – prijsniveau 01/2023).

Het zekerheidscertificaat is enkel geldig indien het apparaat wordt gebruikt in overeenstemming met de aanwijzingen zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het apparaat is geproduceerd.

Onder het zekerheidscertificaat vallen niet: glasbreuk, verlichting, losse kunststof onderdelen of accessoires, draadmanden en -roosters en alle beschadigingen aangebracht door de gebruiker of derden. Tevens zijn uitgesloten storingen als gevolg van installatiefouten, oneigenlijk gebruik, opzet of grove schuld en ongeautoriseerde wijzigingen aan het apparaat.

Liebherr Appliances Belgium N.V. vergoedt niet de kosten van reparaties die niet door de Servicedienst van Liebherr Appliances Belgium N.V. of in haar opdracht zijn uitgevoerd. Ook is Liebherr Appliances Belgium N.V. niet aansprakelijk voor gevolgschade, die direct of indirect uit een storing voortvloeit.

U kunt alleen aanspraak maken op het zekerheidscertificaat voor reparaties binnen België. Indien ten onrechte een beroep op de Servicedienst wordt gedaan, zullen voorrijkosten en arbeidsloon aan de gebruiker in rekening worden gebracht, volgens de op dat moment geldende tarieven. Dit is het geval indien de omschrijving van de aard van de storing door de gebruiker niet leidt tot de vaststelling van een defect of gebrek.

Een reparatie gedurende de looptijd van het zekerheidscertificaat verlengt de duur van het zekerheidscertificaat niet.© 2024 Liebherr Appliances Belgium NV Alle rechten voorbehouden.