Garantie voorwaarden

Gegarandeerde kwaliteit

Naast de hoge kwaliteit en luxe uitstraling van Liebherr apparaten kunt u rekenen op uitstekende garantie. Wij verlenen volgens onderstaande voorwaarden garantie op huishoudelijke Liebherr apparaten.

Onze toestellen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze klantendienst zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de waarborgtermijn. De levensduur van het toestel wordt daardoor niet negatief beïnvloed.

Onderstaande waarborgvoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de waarborgverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast.

Voor dit toestel, aangekocht na 01/01/2002, verlenen wij waarborg volgens onderstaande voorwaarden:

 1. Met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 15, verhelpen wij kosteloos gebreken aan het toestel die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker. Voor toestellen ontworpen voor professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik (professionele koelers, bewaarders, gastronormkoel- en vrieskasten, …), evenals voor huishoudelijke toestellen en wijnkasten met professioneel gebruik, is de waarborg beperkt tot 12 maanden. Voor toestellen uit het labo-gamma wordt een uitzonderlijke waarborg van 3 jaar toegepast. Op de compressor van huishoudelijke toestellen is een waarborg van 5 jaar op de herstelling of vervanging ervan door één van onze techniekers, met uitsluiting van alle andere delen of onderdelen van het apparaat, de verplaatsing en het uurloon van de technieker vanaf het derde tot en met het vijfde jaar na ingebruikname. Uitzondering: huishoudelijke toestellen met professioneel gebruik.
 2. De waarborgprestatie houdt in dat het toestel kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen worden onze eigendom.
 3. Het gebrek moet terstond gemeld worden, om mogelijke verdere schade te voorkomen.
 4. Voor een beroep op waarborg dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden voorgelegd.
 5. De waarborg heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik.
 6. De waarborg heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het toestel onbeduidend zijn
 7. De waarborg geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:a. chemische en elektrochemische inwerking van water
  b. abnormale milieuomstandigheden in het algemeen
  c. voor het toestel oneigenlijke bedrijfsomstandigheden
  d. contact met agressieve stoffen
 8. De waarborg heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, onvoldoende verluchting en/of luchtcirculatie, onvoldoende en/of onregelmatige ontdooiing van het koeltoestel of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
 9. Het recht op waarborg vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het toestel voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.
 10. Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd of gezonden naar onze klantendienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde toestellen.
 11. Indien het toestel zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker.
 12. Indien binnen de waarborgperiode de herstelling van hetzelfde gebrek meermaals mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode.
 13. Herstelling onder waarborg heeft geen verlenging van de waarborgtermijn noch aanvang van een nieuwe waarborgtermijn tot gevolg.
 14. Op herstellingen geven wij een waarborg van 6 maanden, uitsluitend op hetzelfde defect.
 15. Verdere of andere rechten, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het toestel en/of van de inhoud van het toestel (levensmiddelen), zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het toestel niet overtreffen.

Deze waarborgvoorwaarden gelden voor in België gekochte en geplaatste toestellen, die door Liebherr Appliances Belgium NV op de Belgische markt zijn geïmporteerd. Indien een toestel naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het toestel voldoet aan de technische voorwaarden ( o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte toestellen dient de gebruiker zich zelf te vergewissen van de bepalingen in België. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de waarborg, en kunnen niet altijd worden aangebracht. Ook na afloop van de waarborgtermijn staat onze klantendienst u ter beschikking.© 2024 Liebherr Appliances Belgium NV Alle rechten voorbehouden.